Subsidies

01-09-2009 | Veel belangstelling voor subsidie voor zonneboilers en warmtepompen

In het eerste jaar van de subsidieregeling Duurzame Warmte hebben zo`n 3.200 aanvragers subsidie gekregen voor zonneboilers en 1.450 voor warmtepompen. De subsidie is vooral bij consumenten populair, woningcorportaties hebben nog nauwelijks subsidie aangevraagd. Dat heeft uitvoeringsorganisatie SenterNovem bekend gemaakt.

De regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen startte 1 september 2008 en valt onder minister Van der Hoeven van Economische Zaken. De subsidie is bedoeld voor consumenten en woningcorporaties die een installatie willen plaatsen in een huis dat voor januari 2008 is opgeleverd. In totaal is er voor zo`n 8,6 miljoen euro subsidie verleend. Aanvragers voor zonneboilers kunnen een subsidie krijgen, varierend tussen de 500 en 1.200 euro. Voor warmtepompen varieert de subsidie tussen de 1.000 en 10.000 euro. Voor Mico-WKK installaties kan zo`n 4.000 euro subsidie worden gekregen. De hoogte van de subsidies is afhankelijk van de grootte van de installatie en de besparingen die de installatie oplevert.

Het afgelopen jaar kwamen zo`n 120 verschillende types zonneboilers (< dan 6 m2) in aanmerking voor subsidie. Veertig van deze installaties komen met ingang van 1 september hier niet meer voor in aanmerking. Reden hiervoor is dat de fabrikanten geen systeemtest hebben ingeleverd. Uit deze systeemtest moet blijken hoeveel energie een zonneboiler bespaart bij het verwarmen van kraanwater. Voor grote zonneboilersystemen (> 6 m2) is per 9 augustus jongstleden. het subsidiebedrag verlaagd naar 125 euro per geproduceerde Gigajoules.

Voor de warmtepompen geldt dat de ongeveer 85 verschillende types warmtepompen die op de tijdelijke subsidielijst staan, vanaf 1 september definitief een subsidie krijgen. Deze apparaten voldoen allen aan de besparingsnormen zoals die door het ministerie van Economische Zaken zijn gesteld. Voor Micro-WKK installaties verandert er niets.

13-08-2009 | Wijziging subsidiebedrag grote zonneboilers

De minister van Economische Zaken heeft het subsidiebedrag voor de grote zonneboilers uit de regeling Duurzame Warmte verlaagd. Deze wijziging is bekend gemaakt via de Staatscourant. Het gaat daarbij om zonneboilers met een collectoroppervlak groter dan 6 m2. Deze boilers krijgen per geproduceerde GigaJoule EUR 125 subsidie. Eerder was dit nog EUR 180 per GigaJoule. Deze wijziging is van kracht per 9 augustus 2009.

Aanvragen voor subsidie die voor deze datum zijn ingediend krijgen nog het hogere bedrag. Aanvragen ingediend vanaf 9 augustus 2009 komen in aanmerking voor het lagere bedrag. Het huidige budget van 16 miljoen euro voor zonneboilers, warmtepompen en Micro-WKK blijft in ieder geval tot en met 31 december 2009 beschikbaar.

De minister heeft daarnaast nog als extra subsidievoorwaarde gesteld dat alle zonneboilers moeten voldoen aan de zogenoemde NEN-EN testen. Voor de kleine boilers met een collectoroppervlak tot en met 6 m2, is dit de systeemtest NEN-EN 12976. Voor de grote zonneboilers, met een collectoroppervlak groter dan 6 m2, is dit de collectortest NEN-EN 12975.